ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.id
Rp193,000 IDR
1 سال
Rp193,000 IDR
1 سال
Rp193,000 IDR
1 سال
.co.id
Rp103,000 IDR
1 سال
Rp103,000 IDR
1 سال
Rp103,000 IDR
1 سال
.or.id
Rp53,000 IDR
1 سال
Rp53,000 IDR
1 سال
Rp53,000 IDR
1 سال
.biz.id
Rp53,000 IDR
1 سال
Rp53,000 IDR
1 سال
Rp53,000 IDR
1 سال
.ac.id
Rp53,000 IDR
1 سال
Rp53,000 IDR
1 سال
Rp53,000 IDR
1 سال
.sch.id
Rp53,000 IDR
1 سال
Rp53,000 IDR
1 سال
Rp53,000 IDR
1 سال
.ponpes.id
Rp53,000 IDR
1 سال
Rp53,000 IDR
1 سال
Rp53,000 IDR
1 سال
.web.id
Rp53,000 IDR
1 سال
Rp53,000 IDR
1 سال
Rp53,000 IDR
1 سال
.my.id
Rp13,000 IDR
1 سال
Rp13,000 IDR
1 سال
Rp13,000 IDR
1 سال
.com
Rp123,000 IDR
1 سال
Rp123,000 IDR
1 سال
Rp123,000 IDR
1 سال
.net
Rp153,000 IDR
1 سال
Rp153,000 IDR
1 سال
Rp153,000 IDR
1 سال
.org
Rp143,000 IDR
1 سال
Rp174,000 IDR
1 سال
Rp174,000 IDR
1 سال
.biz
Rp93,000 IDR
1 سال
Rp213,000 IDR
1 سال
Rp213,000 IDR
1 سال
.xyz
Rp13,000 IDR
1 سال
Rp143,000 IDR
1 سال
Rp143,000 IDR
1 سال
.top
Rp23,000 IDR
1 سال
Rp73,000 IDR
1 سال
Rp73,000 IDR
1 سال
.info
Rp36,000 IDR
1 سال
Rp173,000 IDR
1 سال
Rp173,000 IDR
1 سال
.icu
Rp23,000 IDR
1 سال
Rp93,000 IDR
1 سال
Rp93,000 IDR
1 سال
.me
Rp60,000 IDR
1 سال
Rp398,000 IDR
1 سال
Rp398,000 IDR
1 سال
.in
Rp138,000 IDR
1 سال
Rp138,000 IDR
1 سال
Rp138,000 IDR
1 سال
.one
Rp127,000 IDR
1 سال
Rp127,000 IDR
1 سال
Rp127,000 IDR
1 سال
.pw
Rp60,000 IDR
1 سال
Rp273,000 IDR
1 سال
Rp273,000 IDR
1 سال
.cc
Rp167,000 IDR
1 سال
Rp167,000 IDR
1 سال
Rp167,000 IDR
1 سال
.co
Rp165,000 IDR
1 سال
Rp413,000 IDR
1 سال
Rp413,000 IDR
1 سال
.online
Rp23,000 IDR
1 سال
Rp458,000 IDR
1 سال
Rp458,000 IDR
1 سال
.link
Rp133,000 IDR
1 سال
Rp133,000 IDR
1 سال
Rp133,000 IDR
1 سال
.io
Rp823,000 IDR
1 سال
Rp823,000 IDR
1 سال
Rp823,000 IDR
1 سال
.ac
Rp823,000 IDR
1 سال
Rp823,000 IDR
1 سال
Rp823,000 IDR
1 سال
.sh
Rp823,000 IDR
1 سال
Rp823,000 IDR
1 سال
Rp823,000 IDR
1 سال
.pro
Rp57,000 IDR
1 سال
Rp203,000 IDR
1 سال
Rp203,000 IDR
1 سال
.bio
Rp185,000 IDR
1 سال
Rp823,000 IDR
1 سال
Rp823,000 IDR
1 سال
.club
Rp23,000 IDR
1 سال
Rp160,000 IDR
1 سال
Rp160,000 IDR
1 سال
.la
Rp460,000 IDR
1 سال
Rp460,000 IDR
1 سال
Rp460,000 IDR
1 سال
.wiki
Rp350,000 IDR
1 سال
Rp350,000 IDR
1 سال
Rp350,000 IDR
1 سال
.ink
Rp350,000 IDR
1 سال
Rp350,000 IDR
1 سال
Rp350,000 IDR
1 سال
.website
Rp23,000 IDR
1 سال
Rp273,000 IDR
1 سال
Rp273,000 IDR
1 سال
.site
Rp23,000 IDR
1 سال
Rp363,000 IDR
1 سال
Rp363,000 IDR
1 سال
.tech
Rp40,000 IDR
1 سال
Rp640,000 IDR
1 سال
Rp640,000 IDR
1 سال
.store
Rp23,000 IDR
1 سال
Rp730,000 IDR
1 سال
Rp730,000 IDR
1 سال
.fun
Rp23,000 IDR
1 سال
Rp273,000 IDR
1 سال
Rp273,000 IDR
1 سال
.art
Rp163,000 IDR
1 سال
Rp163,000 IDR
1 سال
Rp163,000 IDR
1 سال
.cx
Rp273,000 IDR
1 سال
Rp273,000 IDR
1 سال
Rp273,000 IDR
1 سال
.ooo
Rp223,000 IDR
1 سال
Rp363,000 IDR
1 سال
Rp363,000 IDR
1 سال
.fm
Rp1,553,000 IDR
1 سال
Rp1,553,000 IDR
1 سال
Rp1,553,000 IDR
1 سال
.market
Rp385,000 IDR
1 سال
Rp385,000 IDR
1 سال
Rp385,000 IDR
1 سال
.news
Rp295,000 IDR
1 سال
Rp295,000 IDR
1 سال
Rp295,000 IDR
1 سال
.studio
Rp295,000 IDR
1 سال
Rp295,000 IDR
1 سال
Rp295,000 IDR
1 سال
.sale
Rp395,000 IDR
1 سال
Rp395,000 IDR
1 سال
Rp395,000 IDR
1 سال
.live
Rp295,000 IDR
1 سال
Rp295,000 IDR
1 سال
Rp295,000 IDR
1 سال
.tv
Rp436,000 IDR
1 سال
Rp436,000 IDR
1 سال
Rp436,000 IDR
1 سال
.family
Rp295,000 IDR
1 سال
Rp295,000 IDR
1 سال
Rp295,000 IDR
1 سال
.games
Rp240,000 IDR
1 سال
Rp240,000 IDR
1 سال
Rp240,000 IDR
1 سال
.band
Rp295,000 IDR
1 سال
Rp295,000 IDR
1 سال
Rp295,000 IDR
1 سال
.actor
Rp485,000 IDR
1 سال
Rp485,000 IDR
1 سال
Rp485,000 IDR
1 سال
.lawyer
Rp650,000 IDR
1 سال
Rp650,000 IDR
1 سال
Rp650,000 IDR
1 سال
.army
Rp395,000 IDR
1 سال
Rp395,000 IDR
1 سال
Rp395,000 IDR
1 سال
.rocks
Rp158,000 IDR
1 سال
Rp158,000 IDR
1 سال
Rp158,000 IDR
1 سال
.review
Rp95,000 IDR
1 سال
Rp95,000 IDR
1 سال
Rp95,000 IDR
1 سال
.consulting
Rp395,000 IDR
1 سال
Rp395,000 IDR
1 سال
Rp395,000 IDR
1 سال
.airforce
Rp395,000 IDR
1 سال
Rp395,000 IDR
1 سال
Rp395,000 IDR
1 سال
.engineer
Rp395,000 IDR
1 سال
Rp395,000 IDR
1 سال
Rp395,000 IDR
1 سال
.social
Rp395,000 IDR
1 سال
Rp395,000 IDR
1 سال
Rp395,000 IDR
1 سال
.dance
Rp295,000 IDR
1 سال
Rp295,000 IDR
1 سال
Rp295,000 IDR
1 سال
.pub
Rp395,000 IDR
1 سال
Rp395,000 IDR
1 سال
Rp395,000 IDR
1 سال
.name
Rp113,000 IDR
1 سال
Rp113,000 IDR
1 سال
Rp113,000 IDR
1 سال
.asia
Rp70,000 IDR
1 سال
Rp185,000 IDR
1 سال
Rp185,000 IDR
1 سال
.city
Rp107,000 IDR
1 سال
Rp313,000 IDR
1 سال
Rp313,000 IDR
1 سال
.clinic
Rp650,000 IDR
1 سال
Rp650,000 IDR
1 سال
Rp650,000 IDR
1 سال
.coffee
Rp395,000 IDR
1 سال
Rp395,000 IDR
1 سال
Rp395,000 IDR
1 سال
.computer
Rp395,000 IDR
1 سال
Rp395,000 IDR
1 سال
Rp395,000 IDR
1 سال
.cool
Rp77,000 IDR
1 سال
Rp395,000 IDR
1 سال
Rp395,000 IDR
1 سال
.digital
Rp395,000 IDR
1 سال
Rp395,000 IDR
1 سال
Rp395,000 IDR
1 سال
.guru
Rp90,000 IDR
1 سال
Rp460,000 IDR
1 سال
Rp460,000 IDR
1 سال
.media
Rp395,000 IDR
1 سال
Rp395,000 IDR
1 سال
Rp395,000 IDR
1 سال
.travel
Rp511,000 IDR
1 سال
Rp1,600,000 IDR
1 سال
Rp1,600,000 IDR
1 سال
.ltd
Rp107,000 IDR
1 سال
Rp313,000 IDR
1 سال
Rp313,000 IDR
1 سال
.run
Rp50,000 IDR
1 سال
Rp260,000 IDR
1 سال
Rp260,000 IDR
1 سال
.university
Rp650,000 IDR
1 سال
Rp650,000 IDR
1 سال
Rp650,000 IDR
1 سال
.vip
Rp190,000 IDR
1 سال
Rp190,000 IDR
1 سال
Rp190,000 IDR
1 سال
.bid
Rp38,000 IDR
1 سال
Rp38,000 IDR
1 سال
Rp38,000 IDR
1 سال
.date
Rp38,000 IDR
1 سال
Rp38,000 IDR
1 سال
Rp38,000 IDR
1 سال
.win
Rp38,000 IDR
1 سال
Rp38,000 IDR
1 سال
Rp38,000 IDR
1 سال
.men
Rp38,000 IDR
1 سال
Rp38,000 IDR
1 سال
Rp38,000 IDR
1 سال
.uno
Rp178,000 IDR
1 سال
Rp178,000 IDR
1 سال
Rp178,000 IDR
1 سال
.us
Rp66,000 IDR
1 سال
Rp115,000 IDR
1 سال
Rp115,000 IDR
1 سال
.wedding
Rp368,000 IDR
1 سال
Rp368,000 IDR
1 سال
Rp368,000 IDR
1 سال
.shop
Rp30,000 IDR
1 سال
Rp275,000 IDR
1 سال
Rp275,000 IDR
1 سال
.cafe
Rp395,000 IDR
1 سال
Rp395,000 IDR
1 سال
Rp395,000 IDR
1 سال
.space
Rp23,000 IDR
1 سال
Rp273,000 IDR
1 سال
Rp273,000 IDR
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains